1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ-ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ-ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ-ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού 135.500,00  € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 22/2019 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  13/02/2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10.00 π.μ.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1 και άνω

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ