1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος Δράμας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ », με προϋπολογισμό 19.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία, Τ.Κ. 66133.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2 (α) του ν. 4412/2016 .
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ