1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 35.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 20/2018 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 44112000-8.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο(Αίθουσα διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2,Τ.Κ.66133.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΜ.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ