Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας (2019-2020)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη  προσφορά, βάσει τιμής, ανά γεύμα, προϋπολογισμού 246.646,40 € μη συμπεριλαμβανομένου τον ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ