1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα GR,
τηλ. +30 2521350712, φαξ +30 2521023343
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
3α. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Δήμος Δράμας – Αθλητικό Κέντρο «Κραχτίδη», Δράμα.
3β. Φύση : Η προμήθεια αφορά «φουσκωτή κατασκευή» – κτίριο προπόνησης, διαστάσεων κάτοψης 54Χ36 μ. , που θα περιλαμβάνει το ειδικό ύφασμα επικάλυψης, την θύρα εισόδου, θύρα εξόδου κινδύνου, θύρα εισόδου εξοπλισμού, κύριο και εφεδρικό σύστημα αερισμού/υπερπίεσης – θέρμανσης, πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, αγκύρωσης κλπ. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης όλες οι εργασίες για την εγκατάσταση, την ανέγερση, την θέση σε λειτουργία της κατασκευής, καθώς και η εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού του Δήμου για την χρήση του εξοπλισμού σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες.
Στην τιμή τέλος περιλαμβάνονται ανηγμένα οι κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, απομάκρυνσης των υλικών συσκευασίας, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε το υλικό να παραδοθεί εγκατεστημένο και σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας. Τονίζεται ότι το περιμετρικό τοιχείο στήριξης της κατασκευής δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια, και θα κατασκευαστεί βάσει οδηγιών και σχεδίων που θα χορηγήσει στην υπηρεσία ο ανάδοχος της προμήθειας. Επομένως, η εκτέλεση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός διαστήματος έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ