1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Ανάθεση εργασίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »

Για την καλύτερη φύλαξη του Α΄ Nεκροταφείου Δράμας, στο οποίο κατά καιρούς έχουν σημειωθεί συμβάντα κλοπής και δολιοφθορών τόσο στα  μνημεία τάφων όσο και στους χώρους διοίκησης (γραφείο εργατών κοιμητηρίου, αποθήκη κλπ),  υπάρχει εγκατεστημένο ασύρματο σύστημα συναγερμού, για το οποίο είναι  απαραίτητη  η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του  ανωτέρω εγκατεστημένου συστήματος και συγκεκριμένα η 24ωρη λήψη και επεξεργασία των σημάτων του συστήματος συναγερμού και η ειδοποίηση του δήμου.

Την παραπάνω εργασία ο δήμος Δράμας πρόκειτε να την αναθέσει απευθείας σε ιδιώτη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18233/2-7-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου

Το κόστος της δαπάνης  της ανωτέρω  υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »   για κάθε ημερολογιακό μήνα είναι 36,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος  της σύμβασης είναι από 15-07-2019 μέχρι 30-06-2020 (συνολικά 11,5 μήνες). Κατά συνέπεια η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη εργασία ανέρχεται στο ποσό 341,29€ και με το ΦΠΑ  στο ποσό των 423,20€.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ