1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δομές Πρώτης Υποδοχής Προσφύγων», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι και την 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12: 00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ