1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση  μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση  μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας από 01-01-2022   έως 08-08-2022.

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00 €)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ