1

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – ΣΟΧ 1/2021

Κατεβάστε τον προσωρινό συνολικό πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων.

Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης .

Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης .

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας (Γρ. 103 1ος Όροφος).

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.

Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.