1

Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας

Ο δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της πράξης «Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Κατεβάστε την περίληψη των όρων διακήρυξης