ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Ο δήμος Δράμας κατόπιν ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ολοκλήρωσε την κατάρτιση του  «ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».

 

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

 

Συγκεκριμένα, η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος σε τουλάχιστον:

  • Yφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • Yφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, (πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές),
  • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο,
  • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών,
  • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων,
  • Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας,
  • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, (1 θέση Η/Ο ανά 5 θέσεις στάθμευσης),
  • Xώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

 

Οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται όπως συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης».

Η κατάρτιση των Σ.Φ.Η.Ο. υποστηρίζει την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, ούτως ώστε η εγκατάσταση των απαραίτητων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο να γίνει με ισορροπημένο τρόπο εντός των διοικητικών ορίων κάθε Δήμου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και των επισκεπτών και των σχετικών υπηρεσιών.

 

Τα ΣΦΗΟ αποτελούνται από:

1α. Την ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

1β. Τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο καθώς και τα Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

  1. Την έκθεση Διαβούλευσης

3: Την Ολοκλήρωση Φακέλου και την Εφαρμογή του Σχεδίου

Για τις ανάγκες της σύμβασης συγκροτήθηκε από την πλευρά του Δήμου Ομάδα Εργασίας  και σε συνεργασία με την ανάδοχο ένωση εταιριών επιλέχθηκαν  τα σημεία που δύναται να χωροθετηθουν οι σταθμοί φόρτισης.

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», η προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, στη ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας. Ενώ τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς κλήθηκαν σε θεματική δια ζώσης, διαβούλευση.

Με την ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ χωροθετήθηκαν 59 σημεία φόρτισης Η/Ο  από τα οποία τα 41 βρίσκονται στην πόλη της Δράμας και  18 στις τοπικές κοινότητες.

Το σύνολο των ηλεκτρονικών αρχείων των παραδοτέων απεστάλη για έγκριση από το ΥΠΕΝ και στη συνέχεια τα σημεία του ΣΦΗΟ Δράμας αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το εγκεκριμένο Σ.Φ.Η.Ο. μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσεων του υπό εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Μας αλλά και στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα καταρτιστεί για την Περίοδο 2021-2027.

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Δήμος Δράμας (dimos-dramas.gr)

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΕΝ

http://mapsportal.ypen.gr/maps