Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
image_print

Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών

 1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 6. Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 7. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
 8. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
  1. οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
  2. οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
  3. οι Μ.Κ.Ο
  4. οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
  5. τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών

Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου

 1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους
 4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

 1. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 2. Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 3. Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 4. Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
 5. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
 6. Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης
 7. Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

 1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
  1. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
  2. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
  3. Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  4. Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  5. Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής
  6. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  7. Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
  8. Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
 2. Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
 3. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
  1. τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
  2. την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
  3. την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών
  4. την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
  5. τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
  6. την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας και υποστήριξης

 1. Ανιχνεύει, διερευνά, καταγράφει τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και των Ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στην οικία αυτών, στο άμεσο τοπικό επίπεδο κι ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή, υγιή διαβίωση και κοινωνική ευημερία αυτών.
 2. Επιδιώκει την παραμονή των ηλικιωμένων καθώς και των ΑΜΕΑ στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αυτών και την αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 3. Επιδιώκει να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αυτονομία αυτών.
 4. Συμβάλλει στη διευκόλυνση της μετακίνησης τους, της επικοινωνίας και της συμμετοχής αυτών σε κοινωνικές δραστηριότητες.
 5. Συμβάλλει στη στήριξη και την ανακούφιση της οικογένειας και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας, χωρίς αυτή βέβαια να υποκατασταθεί από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και των οικογενειακών δεσμών.
 6. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξιδεικευμένων αναγκών φροντίδας του ηλικιωμένου ή του Ατόμου με ειδικές ανάγκες.
 7. Προσφέρει νοσηλευτικές και υγειονομικές ανάγκες που είναι εφικτό να παρέχονται στο σπίτι.
 8. Αξιολογεί συστηματικά τις ανάγκες των ηλικιωμένων, ώστε να υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις προς τους αρμόδιου φορείς προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα προς κάλυψη αυτών των αναγκών.
 9. Συμβάλλουν στην προώθηση αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 10. Παραπέμπει στις κατάλληλες υγειονομικές υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας.
 11. Συμβάλλει στην προετοιμασία της επιστροφής των ηλικιωμένων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο οικείο περιβάλλον αυτών, μετά από ιδρυματική-υγειονομική φροντίδα και συμμετέχει στην εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης της υγείας αυτών.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Προϊστάμενος/η 2521351124 ikons@dimosdramas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΔΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ   2521351126 xdain@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   2521351126 dkoup@dimosdramas.gr
ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2521027928 nouro@dimosdramas.gr
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ   2521351127, 2521021817 ntsou@dimosdramas.gr

Διαδικασίες

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351127 ealva@dimosdramas.gr

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού των παιδιών που βιώνουν την ακραία φτώχεια, οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διάθεση φαγητού από τους Παιδικούς Σταθμούς.
 2. Κατάθεση δικαιολογητικών και Κοινωνική Έρευνα
 3. Δημιουργία κατάστασης ωφελουμένων με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
 4. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας . (Τήρηση απορρήτου)
 5. Παροχή ψυχολογικής στήριξης στις οικογένειες.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr
 • Κατάθεση αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αναγράφονται στην αίτηση).
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών  όσον αφορά την πληρότητα και την γνησιότητα.
 • Πρωτοκόλληση της  αίτησης.
 • Έλεγχο, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, στο σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ E. μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων σχετικά με την διαπίστωση ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος καθώς και έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
 • Έκδοση σχετικής απόφασης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και ενημερώνεται το μητρώο της υπηρεσίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351127 ealva@dimosdramas.gr
ΔΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2521351126 xdain@dimosdramas.gr

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας, έτσι ώστε οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας,  έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν  μαθήματα  εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια του Συλλόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρόσθετης δωρεάν διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές – παιδιά οικογενειών οικονομικά αδύνατων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με το Σύλλογο και καθορισμός πλαισίου εργασίας.
 2. Ενημέρωση πολιτών με δελτίο τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Κοινωνική έρευνα.
 5. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο σύλλογο με τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Απολογισμός και βράβευση του συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας  μετά από εκδήλωση.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr

Η Κοινωνική Υπηρεσία μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και επιτόπια κοινωνική έρευνα συντάσσει με τρόπο τεκμηριωμένο τη σχετική εισήγησή της και αποφασίζει αν ο ενδιαφερόμενος θα είναι ή όχι δικαιούχος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας.

Όσοι επιλέγονται θα προμηθεύονται μια Κάρτα Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, ετήσιας διάρκειας, με την οποία θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο Κ.Κ.Α. αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2521351127, 2521021817 ntsou@dimosdramas.gr

Άτομα ή οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις  (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια), διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και είναι κάτοικοι και δημότες Δράμας, μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις έκτακτης και πολύ σοβαρής ανάγκης,  ύστερα από εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 2. Κοινωνική Έρευνα.
 3. Διαβίβαση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 4. Διαβίβαση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με όλα τα δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης  Δράμας, έτσι ώστε οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας,  έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν  μαθήματα  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια του Συλλόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρόσθετης δωρεάν διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές – παιδιά οικογενειών οικονομικά αδύνατων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με το Σύλλογο και καθορισμός πλαισίου εργασίας.
 2. Ενημέρωση πολιτών με δελτίο τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Κοινωνική έρευνα.
 5. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο σύλλογο με τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Απολογισμός και βράβευση του συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης  Δράμας  μετά από εκδήλωση.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr

Δικαιούχοι σε ποσοστό μείωσης 50% του ενοποιημένου τέλους καθαριότητας – φωτισμού μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, είναι: οι άποροι, τα ΑμεΑ ή οικογένειες ΑμεΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67% και οι πολύτεκνοι.

Σημειώσεις:

 1. Για άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ατόμου με αναπηρία, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης ΚΕΠΑ ή βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα από την οποία θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 67%.
 2. Για πολύτεκνους, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) , μόνο όταν δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σύλλογο Πολυτέκνων Δράμας (ηλεκτρονική καταχώρηση)
 3. Για άπορους, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου δικαιούχου δωρεάν ή με ποσοστό συμμετοχής νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (βιβλιάριο απορίας) ή απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου ( εκδίδεται από το 126 γραφείο) ή Έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας του Υπουργείου Υγείας -Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Νόμου 4368/2016-2. ( εκτυπώνεται από το Taxis )

Διαδικασία:

 1. Ενημέρωση των πολιτών με δελτίο τύπου ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 2. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος.
 3. Αποστολή κατάστασης ωφελουμένων με όλα τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2521351127, 2521021817 ntsou@dimosdramas.gr

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΔ, για την στήριξη ευάλωτων κι ευπαθών ομάδων πληθυσμού που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η υπηρεσία εισηγείται τη μείωση ή απαλλαγή του λογαριασμού ύδρευσης κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας σε οικογένειες ή άτομα που είναι κάτοικοι  και δημότες Δράμας και  πληρούν τις προϋποθέσεις  (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια).

Διαδικασία:

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 2. Κοινωνική Έρευνα.
 3. Διαβίβαση εισήγησης στη ΔΕΥΑΔ με τα δικαιολογητικά.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr