Τμ. Ελέγχου Κατασκευών

Αρμοδιότητες

  1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
  2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
  3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
  4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Προβαίνει σε έλεγχο οικοδομής για την εξακρίβωση κινδύνου και συντάσσει σχετική έκθεση χαρακτηρισμού της ως επικίνδυνης, καθορίζοντας το είδος και την έκταση του κινδύνου, καθώς και λεπτομερώς τα εφαρμοστέα προς άρση αυτού μέτρα. Προκειμένου περί επικινδύνως ετοιμορρόπων κατασκευών παραπέμπει την εξέταση στην αρμόδια τριμελή επιτροπή για την άμεση κατεδάφισή τους, από τους ιδιοκτήτες τους ή –σε περίπτωση αγνώστων ή μη συμμορφούμενων ιδιοκτητών- αναθέτει την εργασία σε εξωτερικό ιδιώτη – ανάδοχο που διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  5. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.