Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
image_print

Αρµοδιότητες

Το Τµήµα έχει αντικείμενο την µελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α). Το Τµήµα συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής, Αλιείας και Περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες του Τµήµατος είναι ανάλογες µε εκείνες του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων.