1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» με προϋπολογισμό:  168.100,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας                                             99.873,57 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)                     17.977,24 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)   17.677,62 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη)                                                          36,09 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                 32.535,48 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις    08-09-2016  καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά  από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την Πέμπτη στις 8-09-2016.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ