1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» με προϋπολογισμό:  88.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας                                           52.290,79 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)                     9.412,34 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)   9.255,47 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη)                                                          9,14 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                               17.032,26 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις  08-09-2016  καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά  από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την Πέμπτη στις 8-09-2016.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ