1

Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4281/2014 και την αριθμ.  196/2015 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας».

Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 59999,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε την Περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την Διακήρυξη