1

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης μελέτης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 09:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 203 θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την “ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ”, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού της ανωτέρω μελέτης, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 48.387,09€ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατηγορία (14) Ενεργειακές μελέτες.