Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου και στην πλατεία του Αρκαδικού. Η συνολική προεκτιμώμενης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.967,50 € χωρίς το ΦΠΑ και 19.799,70 € με το ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α 35.6262.08 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2018

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ