Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δράμας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α, εδάφιο β του Ν. 3316/2005, όπως
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377 παρ.40
του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 65/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι,
κατατέθηκε δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα, προσφορά της αξιότιμης εταιρείας ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε., η μελέτη
του έργου «Κατασκευή νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας».
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, να μπορεί ο κάθε
ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης. Οι
μελέτες διατίθεται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας.