Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Δράμας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2020-2021

42

23

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 21/8/2020 έως και τη Τρίτη 25/8/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ikask@dimosdramas.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 (Ορθή Επανάληψη).

Κατεβάστε την Αίτηση.

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ της Ανακοίνωσης.

Κατεβάστε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε την τροποποίηση της μεταβολής των όρων μοριοδότησης.