Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Φωτογραφία πληκτρολογίου και εύρεσης εργασίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ