Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 – 2017 (μέρος)»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016
image_print

Ο δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη :α) το ΠΔ 28/80,το άρθρο  209 του  Ν. 3436/2006, το ΠΔ60/2007, το Ν. 4155/2013και β) την με αριθμό 44/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 605ΩΩ9Μ-45Χ) μ ετην οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότεη τιμή για την εργασία ”Ανάθεση χωματουργικώνκαι άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 -2017(μέρος)”. προϋπολογισμού 122541,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ