Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανοικτός διαγωνισμόςγια την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: ”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας”

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 116/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΗΜΩ9Μ-24Ε) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  δημοπράτησης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ