Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 6Ε12Ω9Μ-Ο61 27/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 40 Αρ. Αποφ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 9Ο8ΥΩ9Μ-5Κ8 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 38 Αρ. Αποφ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: Ρ9ΒΡΩ9Μ-ΨΑΚ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 30 Αρ. Αποφ.: 30 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 607ΙΩ9Μ-4ΜΨ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 25 Αρ. Αποφ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΨΦ22Ω9Μ-ΩΘ7 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 23 Αρ. Αποφ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 9473Ω9Μ-ΡΡΩ 05/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 19 Αρ. Αποφ.: 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: Ψ529Ω9Μ-ΜΜ7 15/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 13 Αρ. Αποφ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση του κατεπείγοντος της 14ης/6-12-2023 συνεδρίασης της ΔΕΠ Δράμας
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 6Λ6ΟΩ9Μ-ΔΤ1 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 62 Αρ. Αποφ.: 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανακαθορισμός ορίων σχολικών μονάδων
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 7Φ05Ω9Μ-Ρ1Ρ 27/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 12/2015 Αρ. Αποφ.: 12/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ