Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΦΣΑΩ9Μ-ΑΡ8 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26657/10-09-2018 Αρ. Αποφ.: 48-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω76ΙΩ9Μ-ΤΕ2 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 25560/30-08-2018 Αρ. Αποφ.: 31-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΙΣ6Ω9Μ-Ο4Ψ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20057/09-07-2018 Αρ. Αποφ.: 22-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΠΣ3Ω9Μ-0Φ4 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 18548/25-06-2018 Αρ. Αποφ.: 19/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χρήσης χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΠΠΚΩ9Μ-ΝΧΙ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14254/16-05-2018 Αρ. Αποφ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΓΗ8Ω9Μ-4ΥΗ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13936/15-05-2018 Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω6ΒΙΩ9Μ-9ΤΜ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 10578/11-04-2018 Αρ. Αποφ.: 15-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 640ΓΩ9Μ-Ο5Σ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 10983/16-04-2018 Αρ. Αποφ.: 14-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΝΩ7Ω9Μ-4ΡΛ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12817/03-05-2018 Αρ. Αποφ.: 13-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 της δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ψ4ΒΗΩ9Μ-7ΜΙ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9472/28-03-2018 Αρ. Αποφ.: 11/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΥΕΕΩ9Μ-4ΧΖ 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 8858/22-03-2018 Αρ. Αποφ.: 12/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΜΓΔΩ9Μ-ΔΓ5 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4988/16-02-2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 60ΧΟΩ9Μ-Ι1Κ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7878/14-03-2018 Αρ. Αποφ.: 07/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΤΙ1Ω9Μ-ΔΝΦ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2288/22-01-2018 Αρ. Αποφ.: 05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6523Ω9Μ-Κ5Ν 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3363/01-02-2018 Αρ. Αποφ.: 02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ