Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 91Υ0Ω9Μ-ΡΡ8 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11950 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6ΝΜΩΩ9Μ-ΒΙ8 30/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 11162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω5ΒΑΩ9Μ-0ΩΠ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10229 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (16-03-2021 έως 22-03-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω33ΣΩ9Μ-ΜΛΠ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1721 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΨΕΓΜΩ9Μ-ΠΧΘ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1696 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (4-03-2021 έως 16-03-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΨΥ1ΨΩ9Μ-8ΞΟ 05/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1502 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΩΚ2ΨΩ9Μ-45Ι 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4650 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 9Β59Ω9Μ-ΟΤ8 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4143 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6Ψ59Ω9Μ-2ΘΘ 03/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3449/03-02-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 60ΗΔΩ9Μ-5Λ6 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2462 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (19-01-2021 έως 25-01-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 64ΛΓΩ9Μ-Ι0Χ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 216 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω83ΨΩ9Μ-ΔΑΚ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 65ΑΦΩ9Μ-1Ω3 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 95ΞΜΩ9Μ-8Υ9 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 59 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 5/2013 (95037/12-11-2013) Δημόσιας Πρόσκλησής του καθώς και ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ9Μ-5ΝΕ 23/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ