Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 5/2013 (95037/12-11-2013) Δημόσιας Πρόσκλησής του καθώς και ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ9Μ-5ΝΕ 23/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των δικύκλων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩ9Μ-6Σ5 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 10594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩ9Μ-ΕΒΛ 02/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 75348 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Β49ΦΩ9Μ-5ΣΖ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 30767 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ