Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 60ΗΔΩ9Μ-5Λ6 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2462 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (19-01-2021 έως 25-01-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 64ΛΓΩ9Μ-Ι0Χ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 216 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω83ΨΩ9Μ-ΔΑΚ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 65ΑΦΩ9Μ-1Ω3 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 95ΞΜΩ9Μ-8Υ9 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 59 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 5/2013 (95037/12-11-2013) Δημόσιας Πρόσκλησής του καθώς και ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ9Μ-5ΝΕ 23/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 4116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των δικύκλων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩ9Μ-6Σ5 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 10594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩ9Μ-ΕΒΛ 02/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 75348 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Β49ΦΩ9Μ-5ΣΖ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 30767 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ