Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Λ00Ω9Μ-ΩΦΚ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2212 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΕΨΟΩ9Μ-2Θ5 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39587 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Υ1ΘΩ9Μ-ΔΤΖ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26431 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΩΠΤΩ9Μ-5ΧΞ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25988 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ41ΠΩ9Μ-7ΟΨ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25197 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΦΧ8Ω9Μ-2Μ9 30/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 25023 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και ΟΚΤΩΒΡΙΟ.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Ζ8ΙΩ9Μ-ΤΕΑ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24979 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και ΟΚΤΩΒΡΙΟ.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΧΤΚΩ9Μ-ΒΑ1 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24979 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 78Ζ4Ω9Μ-30Η 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24886 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΝΟ6Ω9Μ-ΙΝΝ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24694 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΝΔΑΩ9Μ-ΘΡ1 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 23629 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΣΤΒΩ9Μ-Τ4Ι 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 21828 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΥ4ΑΩ9Μ-5ΣΟ 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τευχών της υπ΄αρ. 4/2019 μελέτης και της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΒΞΤΩ9Μ-431 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20766 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω1Φ6Ω9Μ-19Φ 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20771 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ