Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις σε διάφορα σημεία του δήμου μας, με απ ευθέιας ανάθεση
Επιτροπή ΚΟΣΕ ΑΔΑ: Β4ΘΤΩ9Μ-ΗΚΣ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 56657 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΕ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Επιτροπή ΚΟΣΕ ΑΔΑ: Β499Ω9Μ-Λ4Χ 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 27074 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ