Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΖΦ4ΟΛ1Ε-2ΔΗ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 485 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Β86ΟΛ1Ε-ΓΓΤ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 484 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΑΛΓΟΛ1Ε-ΤΛΣ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 483 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9ΓΟΛΟΛ1Ε-Ξ02 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 481 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 94Χ9ΟΛ1Ε-Ψ24 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 482 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΜΩΧΟΛ1Ε-5ΨΘ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 480 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΣΤΙΔ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9ΒΘΤΟΛ1Ε-ΧΔ5 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 479 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΗΩΓΟΛ1Ε-8ΥΜ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 478 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠ. ΠΡ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 109-13-01-2022 ΑΠ. ΠΡ. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΨΚΠΟΛ1Ε-ΖΞΟ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2893 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Α.Π.Η
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΘΒ3ΟΛ1Ε-ΟΤΛ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2842 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ ΑΠΟ 01-01-22 ΕΩΣ 31-12-22
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΚΘΒΟΛ1Ε-ΔΞΨ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ ΑΠΟ 01-01-22 ΕΩΣ 31-12-22
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 62ΒΒΟΛ1Ε-4ΜΒ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ ΑΠΟ 01-01-22 ΕΩΣ 31-12-22
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 63ΞΧΟΛ1Ε-7ΥΧ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ ΑΠΟ 01-01-22 ΕΩΣ 31-12-22
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ω78ΟΛ1Ε-8ΟΦ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ ΑΠΟ 01-01-22 ΕΩΣ 31-12-22
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΠΥΟΟΛ1Ε-ΘΧ7 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ