Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΗΓΩ9Μ-Μ0Γ 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5551 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Λ3ΡΩ9Μ-ΤΓΚ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4737 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ξ5ΒΩ9Μ-Ζ4Ψ 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4450 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ι35Ω9Μ-ΣΥ2 31/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 4116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 737ΤΩ9Μ-3ΣΘ 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2891 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το 2017
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Η3ΖΩ9Μ-ΖΥΞ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 52765 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΧ8ΟΩ9Μ-ΑΜΗ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρα-κτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΧΦΩ9Μ-Δ78 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1931 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Γ3ΘΩ9Μ-ΖΓ1 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2086 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΑΦΠΩ9Μ-ΔΔΠ 11/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 809 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78Η1Ω9Μ-Υ9Λ 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 49735 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΞ66Ω9Μ-6ΡΠ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53877 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΘΑΩ9Μ-5ΞΒ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53864 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΣΗΩ9Μ-ΟΨΨ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53863 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨ9ΨΩ9Μ-4ΘΛ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53861 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ