Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 02-09-2022 έως 31-10-2022
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 6Μ58Ω9Μ-8Ρ9 02/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34529 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: Ψ9Κ1Ω9Μ-1ΡΔ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 10179/15-03-2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση Χημικών Τουαλετών
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: Ω6ΙΠΩ9Μ-Φ63 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 6Ψ83Ω9Μ-ΗΣΦ 30/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1974 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ