Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τον Δήμαρχο Δράμας και προσωπικό του Δήμου μας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 6Α5ΓΩ9Μ-Ε3Η 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9722 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-01-2023 έως 28-02-2023.
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 621ΟΩ9Μ-ΚΗΞ 23/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55046 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 02-09-2022 έως 31-10-2022
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 6Μ58Ω9Μ-8Ρ9 02/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34529 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: Ψ9Κ1Ω9Μ-1ΡΔ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 10179/15-03-2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση Χημικών Τουαλετών
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: Ω6ΙΠΩ9Μ-Φ63 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων ΑΔΑ: 6Ψ83Ω9Μ-ΗΣΦ 30/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1974 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ