Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. ( Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6ΒΣΕΩ9Μ-ΥΙΩ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
»Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας»
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 66ΜΣΩ9Μ-9ΦΛ 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17899/19-06-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – Τμήμα Κοιμητητρίων
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6Ι5ΖΩ9Μ-Ξ1Ο 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 47610 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΑΟΥΩ9Μ-Η2Δ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3848 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ