Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για για το διάστημα από 01 05 2023 έως 30 06 2023.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΝΚΦΩ9Μ-9Ι5 19/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15833 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΨΦΣΡΩ9Μ-ΞΨΧ 14/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41914 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚATANOMH ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΨΖ5ΜΩ9Μ-40Α 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42679/20-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚATANOMH ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6ΖΞΞΩ9Μ-ΣΦΦ 20/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32572 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6ΠΦ3Ω9Μ-9ΡΣ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15444 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2020.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6Γ36Ω9Μ-ΦΨΛ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22898/4-9-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
”Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας”
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΥΜΓΩ9Μ-ΗΩΑ 28/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου του 2020.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΨΗΘ1Ω9Μ-ΛΤΓ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15137 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου , εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 60ΗΤΩ9Μ-7ΧΤ 28/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 6222 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. (Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΦΞ3Ω9Μ-ΙΜΒ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32952 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. ( Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6ΒΣΕΩ9Μ-ΥΙΩ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
”Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας”
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 66ΜΣΩ9Μ-9ΦΛ 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17899/19-06-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – Τμήμα Κοιμητητρίων
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6Ι5ΖΩ9Μ-Ξ1Ο 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 47610 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΑΟΥΩ9Μ-Η2Δ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3848 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ