Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. (Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΦΞ3Ω9Μ-ΙΜΒ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32952 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι την 22,00. ( Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.)
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6ΒΣΕΩ9Μ-ΥΙΩ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
»Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας»
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 66ΜΣΩ9Μ-9ΦΛ 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17899/19-06-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – Τμήμα Κοιμητητρίων
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6Ι5ΖΩ9Μ-Ξ1Ο 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 47610 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΑΟΥΩ9Μ-Η2Δ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3848 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ