Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: Ρ1ΟΡΩ9Μ-6ΗΟ 26/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 16166 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ …..
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: 610ΖΩ9Μ-8Ξ1 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 48448 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: ΨΗΗΠΩ9Μ-ΕΤΞ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 20639 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2018 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ”Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων”
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: Ω2ΔΞΩ9Μ-ΚΑΗ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17092/12-06-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: 78ΣΡΩ9Μ-Α9Ω 30/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 800 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, & απογευματινής εργασίας πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: ΩΟΙΣΩ9Μ-Γ5Ξ 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53537 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ