Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια αδιάβροχων στολών υψηλής προστασίας τύπου TYVEK».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο1ΟΩ9Μ-ΞΘΝ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1250/14-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΚΚΩ9Μ-ΦΦΠ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 807/11-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια αντιδραστηρίων για αυτόματη απομόνωση (extraction) και για μοριακή ανίχνευση (detection) του SARS-CoV-2 (COVID-19)».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Τ1Ω9Μ-ΦΙΚ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 922/12-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΩΧΩ9Μ-1ΚΝ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.77.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΚ1Ω9Μ-ΓΚ2 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.76.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΘΛΩ9Μ-12Χ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 212/05-01-2021 Αρ. Αποφ.: 13/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΛΥΩ9Μ-ΙΓ1 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 210/2021 Αρ. Αποφ.: 12/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΞΧΩ9Μ-ΓΑΖ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 391/07-01-2021 Αρ. Αποφ.: 11/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞ1ΡΩ9Μ-Σ1Τ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.100.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω26ΧΩ9Μ-Μ2Γ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.99.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΝ7Ω9Μ-ΞΑΣ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.75.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΔΞΩ9Μ-ΑΘ6 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.98.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3Λ7Ω9Μ-ΧΞΤ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.74.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΑΥΩ9Μ-ΜΕΨ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.73.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΣ1Ω9Μ-0Α2 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.97.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ