1

Έγκριση διενέργειας εργασιών – προμηθειών οικονομικού έτους 2016 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης