Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1503/2018: “Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, επισκευής στεγών, εξ.χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων”

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
image_print