1

Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωση του στο Ευρωπαϊκο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων .