Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΤΕΩΣ ΥΠΑΛ. ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print