Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΤΕΩΣ ΥΠΑΛ. ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print