Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print