Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023
image_print