Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
image_print