1

Τροποποίηση της με αρ. 225/2023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «Σταύλος (200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης – κτήριο ξηράς περιόδου, τοκετού – απογαλακτισμού – κτίριο πάχυνσης – silos)» του κ. Νεδέλκου Πέτρου, σε τμήμα έκτασης 16.436,00 τ.μ. του με αρ. 237γ αγροτεμαχίου στη θέση «Μαρούδες» του Αγροκτήματος Χωριστής, ιδιοκτησίας του κ. Νεδέλκου Πέτρου, επί αγροτικής οδού».