Δελτίο τίπου – Πίνακα Θεμάτων της 5ης /20-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

διαβάστε το δελτίο τύπου