Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019»

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΜΗΣΩ9Μ-ΛΤΠ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο   «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019» προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ