Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας», προϋπολογισμού 12998,92 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ