1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 8ου ΚΑΙ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 8ου ΚΑΙ 15ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 8ου ΚΑΙ 15ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, προϋπολογισμού 50.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 26/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου-661 33 Δράμα) στις  29-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά την παρ.1 του άρθρου 125, του Ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής:  στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα  Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/04/50/ΦΝ.430/01 ΦΕΚ-1314/Β/11-10-01).
Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 23/06/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ