Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διενέργεια διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 με την χρήση γρήγορου τεστ ανίχνευσης (rapid test) για τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου στο πάσης φύσης προσωπικό του.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 με την χρήση γρήγορου τεστ ανίχνευσης (rapid test) για τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου στο πάσης φύσης προσωπικό του.

Η εν λόγω ανάθεση γενικής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 (Α΄147) και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ