ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Ο δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

 

ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μελών ομάδας έργου